Үнэ тариф

Бэлэн ачаа

250000+10%VAT 1 машин

Пужан нүүлгэлт

250000+10%VAT 1 машин

Байгууллага нүүлгэлт

200k-250000 +10% VAT 1 машин

VIP НҮҮЛГЭЛТ

550000 +10%VAT 1 машин

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

ШАТНЫ НЭМЭГДЭЛ

Тавилга

Салгалт

Угсралт

Шкаф /2 хаалгатай/

40000

40000

Шкаф /2 гүйдэг хаалгатай/

60000

60000

Шкаф /3 хаалгатай/

45000

45000

Шкаф /3 гүйдэг хаалгатай/

80000

80000

Шкаф /4 хаалгатай/

60000

60000

Шкаф /5 хаалгатай/

75000

75000

Шкаф /6 хаалгатай/

80000

80000

Ор

30-40000

30-40000

Стенк / Өндөр/

80000

80000

Стенк / Нам /

50000

50000

Хөргөгч / хаалга салгалт угсралт/

15000

15000

Номын тавиур

40000

40000

Ширээ / оффис энгийн /

15000

15000

Хурлын болон дарга

20-50000

20-50000

2 давхар 40.000₮
3 давхар 60.000₮
4 давхар 80.000₮
5-ааш дээш давхар тутамд +20.000₮
Бид дээрхи үнээс уян хатан үнийг санал болгох болно