Үнэ тариф

Энгийн нүүлгэлт

120.000₮ 1 машин

Пужан нүүлгэлт

120.000₮ + 1 машин

Байгууллага нүүлгэлт

120.000₮ + 1 машин

VIP НҮҮЛГЭЛТ

Уян хатан үнэ 1 машин

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

ШАТНЫ НЭМЭГДЭЛ

Тавилга

Салгалт

Угсралт

Шкаф /2 хаалгатай/

10000

10000

Шкаф /2 гүйдэг хаалгатай/

30000

30000

Шкаф /3 хаалгатай/

20000

20000

Шкаф /3 гүйдэг хаалгатай/

40000

40000

Шкаф /4 хаалгатай/

25000

25000

Шкаф /5 хаалгатай/

30000

30000

Шкаф /6 хаалгатай/

35000

35000

Ор

20000

20000

Стенк / Өндөр/

40000

40000

Стенк / Нам /

25000

25000

Хөргөгч / хаалга салгалт угсралт/

10000

10000

Номын тавиур

20000

20000

Ширээ / оффис энгийн /

10000

10000

Хурлын болон дарга

20000

20000

2 давхар 10.000₮
3 давхар 20.000₮
4 давхар 30.000₮
5-ааш дээш давхар тутамд +10.000₮