Үнэ тариф

Энгийн нүүлгэлт

180000+10% VAT 1 машин

Пужан нүүлгэлт

200000+10% VAT 1 машин

Байгууллага нүүлгэлт

180.0-250000 +10% VAT 1 машин

VIP НҮҮЛГЭЛТ

350.0 -500000 +10% VAT 1 машин

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

ШАТНЫ НЭМЭГДЭЛ

Тавилга

Салгалт

Угсралт

Шкаф /2 хаалгатай/

20000

20000

Шкаф /2 гүйдэг хаалгатай/

40000

40000

Шкаф /3 хаалгатай/

30000

30000

Шкаф /3 гүйдэг хаалгатай/

50000

50000

Шкаф /4 хаалгатай/

30000

30000

Шкаф /5 хаалгатай/

35000

35000

Шкаф /6 хаалгатай/

50000

50000

Ор

20000

20000

Стенк / Өндөр/

50000

50000

Стенк / Нам /

30000

30000

Хөргөгч / хаалга салгалт угсралт/

15000

15000

Номын тавиур

25000

25000

Ширээ / оффис энгийн /

10000

10000

Хурлын болон дарга

20000

20000

2 давхар 40.000₮
3 давхар 60.000₮
4 давхар 80.000₮
5-ааш дээш давхар тутамд +10.000₮